Arutelude ettevalmistamine

Arutelu ettevalmistusel kehtib seaduspära, et mida varem sellega alustada, seda kvaliteetsem on lõpptulemus ning rahulolevamad nii osalejad kui ka publik. Kuigi märtsis-aprillis alustamine võib tunduda väga varajane aeg (arutelu toimub augustis), annab see võimaluse aegsasti leida arutelule moderaator (headele arutelujuhtidele on tihe konkurents), täpsustada eesmärke, leida sobiv aruteluvorm ning hakata läbi rääkima kõige nõutumate arutlejatega, keda soovid kaasata.

Kõige olulisem tähtaeg arutelude ettevalmistamisel on 17. mai. Hiljemalt selleks kuupäevaks tuleb kuraatorile esitada järgmine info iga arutelu kohta:

 • pealkiri
 • lühitutvustus
 • arutelujuhi nimi (ja tiitel)
 • osalejate nimed ja tiitlid
 • vorm
 • keel
 • toimumisaeg
 • arutelu korraldavad organisatsioonid ja vähemalt ühe korraldaja kontaktid, mille avaldame ka Arvamusfestivali veebis

Palume sellest tähtajast kindlasti kinni pidada! Ainult nii saame tagada, et sarnasel teemal ei toimu arutelusid üheaegselt ning arutelude info jõuab festivali trükisesse, mida kohapeal kõigile külastajatele jagatakse.

Festivali kava avalikustame 3. juunil Arvamusfestivali veebilehel!
Kui 2. juuniks ei ole arutelu kohta saabunud ülalpool kirjeldatud infot, jääb see arutelu festivali programmist välja. Korraldaja poolt selleks hetkeks tehtud kulutusi Arvamusfestival ei hüvita!

Mida paremini enda jaoks arutelu eesmärgi lahti mõtestate, seda sujuvam tõotab tulla ettevalmistusprotsess, sisukam arutelu ja käegakatsutavam kasu teile endale. Tulemus on huvitavam, kui kutsute arutelule osalejaid ka väljastpoolt oma organisatsioone. Ideaalis on teie arutelu eesmärk üks või mitu järgnevaist:

 • probleemi/vajaduste tuvastamine (sh parem mõistmine, teadvustamine) ja tegevuste/plaanide eesmärgi määratlemine
 • info ja kogemuste kogumine arutlejatelt ja auditooriumilt
 • uute lahenduste ja ettepanekute väljatöötamine või olemasolevate ideede testimine ja täiendamine (sh kaasates auditooriumit)
 • analüüs, tagasivaade, järelduste tegemine, õppetundide esitlemine

Eesmärke võib olla veel, kuid oluline on see, et kõik osapooled, kes arutellu kutsutud, seda teaksid ning mõistaksid ja arutelu oleks üles ehitatud sellest sihist lähtuvalt. Heas arutelus toovad osalejad (ja auditoorium) argumenteeritult välja erinevad vaatenurgad, poolt- ja vastuargumendid probleemi paremaks mõistmiseks. Selge eesmärgita arutelu annab enamasti kokkuvõttes nii arutlejatele kui ka kuulajatele vastava (ehk mittemidagiütleva) kogemuse.

Arutelujuht on arutelu õnnestumisel võtmemängija. Leidke ja kaasake arutelujuht kohe ettevalmistuste alguses (aprillis). Tema on see, kes koos arutelu korraldajaga eesmärgi täpsustab ning selle arutelus osalejateni viib. Arutelujuht aitab valida sobivaima aruteluvormi, samuti toetab diskussiooni ettevalmistust ja üles ehitamist, suhtleb arutlejatega ning loob neis vajalikku eelhäälestust. Aegsasti ettevalmistustega liitudes jõuab arutelujuht ka osaleda Arvamusfestivali pakutavatel koolitustel ning saada nõustamist ja tuge.

Juhime tähelepanu, et kui arutelu korraldajal on kindel nägemus aruteluvormist (nt kindlasti kaasav maailmakohviku meetod, puhtakujuline väitlus, foorumteater vms), vajad arutelujuhina kindlasti seda formaati valdavat inimest.

Aruteluvorm sünnib arutelu korraldaja ja arutelujuhi koostöös. Innustame kasutama/katsetama kõikvõimalikke loomingulisi ja kaasavaid aruteluvorme, aga samas silmas pidama, et aruteluvormi valik peaks toetama teema käsitlemist ning arutelule seatud eesmärki, mitte olema eesmärk omaette. Oluline on, et arutelul tekiks õhkkond, kus osalejad on huviga kaasatud, ollakse üksteisega kontaktis ja tajutakse kaasarääkimise võimalust.

Aasta-aastalt saame Arvamusfestivalil osalejatelt tagasiside, et soovitakse rohkem sõna sekka öelda, oma arvamust avaldada, küsimusi esitada või suisa aidata lahendusi disainida – kasutage seda huvi ja võimalust! PALUN TUTVU MEIE KOOSTATUD ARUTELUVORMIDE NIMEKIRJAGA. Vaata SIIT, kui palju kaasavam saab olla üks arutelu ja kui rõõmsad osalejad.

Olgu tegemist paneelarutelu, ümarlaua, väitluse või simulatsiooniga, sõltub tulemus suuresti sellest, kuidas oskab arutelujuht arutlejaid ning auditooriumit sisukalt ning huvitavalt omavahel suhtlema suunata. Arutelujuht on arutelu hing ja nägu. Temale ollakse tänulikud, kui arutelu on huvitav, kuid tema suhtes ollakse ka kriitilised, kui arutelu tüürib teemast kõrvale või esinejad jäävad liiga kauaks rääkima.

Arutlejad järgivad Arvamusfestivali head arutelutava. Oluline on silmas pidada, et sisukas arutelu ja dialoog saab tekkida erinevate vaadete ja arvamuste vahel. Seega arutelud on huvitavamad, kui kutsute kõnelema inimesi väljastpoolt oma organisatsiooni ning ka teist endast erineval seisukohal olevaid inimesi. Kaasake tuntud arvajate kõrval uusi ja värskeid arutlejaid, jälgides ka aruteludes osalejate soolist, ealist ja kultuurilist (sh rahvuslikku) esindatust. Arvamusfestivali meeskond aitab vajadusel inimeste leidmisel ja kontaktide loomisel.

NB! Arvamusfestivali meeskond teeb koostööd Soome Instituudiga, et vajadusel tuua aruteludesse eksperte ja kõneisikuid Soomest. Huvi korral palun anna märku oma ala kuraatorile enne 30. aprilli.

Arutelu pealkirja sõnastab arutelu korraldaja (vajadusel koostöös arutelujuhiga). Kaasahaarav pealkiri on sõnastatud lühidalt ja konkreetse küsimuse, väite või hüpoteesina. Kui soovite, pidage nõu ala kuraatoriga või testige erinevaid pealkirja variante oma koostöögrupis.

Arutelu tutvustuse sõnastab samuti arutelu korraldaja (koostöös arutelujuhiga). Hea tutvustus äratab huvi, on ülevaatlik ning lühike (ideaalis kuni 500 tähemärki).

Aruteluala juht ehk alajuht (lepitud kokku juba aruteluala esimesel kohtumisel) vastutab ajakava järgmise ning tegevuste sujumise eest arutelualal. Samuti vastutab ta heakorra eest arutelude ajal ja vahepeal. Ideaalis on alajuht terve päeva festivalil kohal, võtab vastu kutsutud osalejaid ja juhib ala programmi õigeaegset elluviimist. Kui arutelusid korraldavad erinevad organisatsioonid ning alajuht ei saa terve festivali ajal kohal viibida või soovite koormust jaotada, vastutab ala heakorra ja ajakava järgmise eest organisatsioon/korraldajad, kelle arutelu parajasti toimub.

<- Arutelu eesmärgistamine Mitmekesista oma arutelu ->